دپارتمان فیلم

کارخانه سنگ جبال
۲۴ تیر ۱۴۰۲

در کارخانه سنگ جبال، زمینه‌ای برای خلق زیبایی و استحکام وجود دارد. این کارخانه، به بازسازی و تبدیل سنگ‌ها به ...