صنایع دستی اسماعیلی

فیلم برداری ، تدوین ، نریشن انگلیسی و فیلم برداری هوایی و مصاحبه از مجموعه صنایع دستی اسماعیلی در میدان نقش جهان اصفهان